Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022.

 

Terminy rekrutacji  - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obowiązujące kryteria przyjęć:

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 

 • dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 (3-6 latki),
 • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

 

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 • Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 • Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

 

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdział 6.

 

Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku oraz dodatkowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków, zostaną udostępnione w terminie poprzedzającym rozpoczęcie naboru.