REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH Nr 1

w GLIWICACH z siedzibą przy ulicy Młodopolskiej 4.

Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 53 i 54 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz statut Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach z siedzibą przy ulicy Młodopolskiej 4.

 1. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
  2. Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielstwem Rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną oraz organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
  3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności na pierwszym zebraniu organizacyjnym, który nie może być sprzecznym ze Statutem Przedszkola.
 1. II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW:

1. Wspomaganie Rady Pedagogicznej w doposażeniu bazy przedszkola.

2. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

3. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki, zaspokajania potrzeb dzieci.

4. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii Rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności pracy placówki.

5. Przekazywanie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

6. Rada Rodziców wnioskuje do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Gliwicach.

 1. III.SKŁAD, STRUKTURA, TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW:
  1. Na pierwszym zebraniu z Rodzicami na początku roku szkolnego w każdej z grup dokonuje się wyboru trzech osób, które uczestniczą w pracy Rady Rodziców; jedna – wyznaczona osoba, jest zobowiązana do reprezentowania danej grupy w każdym zebraniu Rady Rodziców odbywających się w ciągu roku szkolnego.
  2. Nie przeprowadza się wyboru w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów, jeżeli w ramach grupy zebrani Rodzice jednogłośnie zaakceptują indywidualne zgłoszenie osoby chętnej w pracach Rady Rodziców.
  3. W przypadku braku osób zainteresowanych, Rodzice zobowiązani są do wyłonienia w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów, trzech osób.
  4. Wybór nowych członków Rady Rodziców w trakcie trwania roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
   1. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
   2. propozycji członków Rady Rodziców, Rodziców bądź Dyrektora.
   3. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
    1. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
    2. odwołania na wniosek Rodziców, członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
    3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
    4. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
    5. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z Zastępcą Przewodniczącego,  Sekretarzem i Skarbnikiem.
    6. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, zgromadzenie wszystkich wybranych członków Rady powołuje Prezydium Rady, które stanowi organ wykonawczy Rady. Wybór Prezydium następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Głosy przeliczane są przez powołaną Komisję Skrutacyjną, której członkowie nie mogą kandydować do Prezydium Rady.
    7. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Zastępca  Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik.
    8. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie trzech członków. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów. Głosy przeliczane są przez Komisję Skrutacyjną, której członkowie nie mogą kandydować do Komisji Rewizyjnej.
    9. Wszyscy członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 1. IV.PRAWA I OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW I JEJ PREZYDIUM:

1. Rada Rodziców zbiera się co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. W razie potrzeby zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez Przewodniczącego, Prezydium Rady lub na wniosek Dyrektora Przedszkola albo co najmniej pięciu członków Rady Rodziców.

2. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy jeden, wyznaczony członek Rady z danej grupy. Udział w zebraniach i pracach Rady jest obowiązkowy. W razie nieusprawiedliwionych dwóch kolejnych nieobecności Rada może wnioskować o usunięcie członka z Rady Rodziców i wybór innej osoby.

3. Rada Rodziców podejmuje decyzje zwykłą większością głosów; w sprawach bieżących decyzję podejmuje Prezydium Rady Rodziców.

4. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest: kierowanie całokształtem prac rady rodziców; opracowanie projektu planu pracy Rady wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola; współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy; zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców; kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców; przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola; reprezentowanie Rady wobec Dyrektora Przedszkola oraz ogółu rodziców na zewnątrz; przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej.

5. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców zastępuje go w razie nieobecności, jak również udziela mu pomocy w oznaczonym wyżej zakresie obowiązków.

6. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest: czuwanie nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców; prowadzenie dokumentacji i ewidencji wpływów i wydatków z funduszu Rady; odprowadzanie oraz pobieranie pieniędzy z zasobów Rady Rodziców. Skarbnik zobowiązany jest do współpracy ze skarbnikami grupowymi, przede wszystkim przy zbiórkach skierowanych do wszystkich Rodziców dzieci.

7. Zadaniem Sekretarza Rady jest: sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Rodziców, jak również sporządzanie projektów pism i korespondencji; załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady. Sekretarzowi powierza się pieczę nad gromadzeniem protokołów wraz z listami obecności oraz korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

8. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest: dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady Rodziców oraz składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców. W tym zakresie Prezydium Rady jest zobowiązane udostępnić Komisji wszelkie niezbędne materiały.

 1. V.ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW:

1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych ustalonych na posiedzeniu Rady źródeł. Rada nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Ogłaszając wysokość składki na Radę Rodziców, Rada informuje o celach, na które będzie ona wydatkowana. Po przeprowadzeniu zbiórki i zrealizowaniu celu Rada Rodziców zobowiązana jest poinformować o rozliczeniu kosztów.

3. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych Rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

4. Rodzice przekazują składkę jednemu z członków Rady Rodziców wybranych w danej grupie albo skarbnikowi; osoba ta obowiązana jest przekazać Skarbnikowi Rady Rodziców zebraną kwotę wraz z imienną listą osób wpłacających.

5. Wpływy na fundusz Rady są ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny.

6. Rada Rodziców, w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną, może organizować i uczestniczyć w przedsięwzięciach mających na celu zwiększenie stanu konta Rady Rodziców, a w szczególności organizować na terenie przedszkola kiermasze i festyny, jak również brać w nich udział na terenie innych placówek oświatowych.

7. Środki, o których mowa w punkcie V.1 przeznaczone są w szczególności na:

 1. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,
 2. finansowanie upominków, nagród oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
 3. zakup zabawek, pomocy dydaktycznych,
 4. innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

8. Na wniosek Dyrektora Przedszkola, w uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może postanowić o przeznaczeniu środków na wskazany cel.

 1. VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W realizacji swoich zadań Rada współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.

2. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

4. W zebraniach Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola albo wyznaczona przez niego osoba. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne osoby – Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, bądź zaproszone przez Radę lub Dyrektora osoby. Powyższe osoby nie mają prawa głosu przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

5. Rada Rodziców dysponuje tablicą ogłoszeń, na której umieszcza wszystkie niezbędne informacje dotyczące struktur i funkcjonowania Rady. W miarę możliwości Rada Rodziców będzie publikowała wszystkie informacje także na stronie internetowej przedszkola.

6. Zebrania rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

Kalendarium

Poprzedni miesiąc Styczeń 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31

Podgląd zdjęć

jadlospis2

Licznik odwiedzin

39986
Powrót do Góry

atms info