WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dostępna będzie od 16 kwietnia 2020 r. godz. 9:00, po zalogowaniu się na stronę
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice na konto dziecka biorącego udział w rekrutacji.

 

Osoby, których dzieci zakwalifikowały się do przedszkola w terminie od 16 kwietnia 2020 r. godz. 9:00 - do 24 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 obligatoryjnie muszą potwierdzić wolę wysyłając maila na adres:

 

sekretariat@zpm1.gliwice.eu

 

o treści:

„Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 do …..(nazwa przedszkola) dziecka, którego jestem rodzicem / opiekunem prawnym …… (imię i nazwisko dziecka , nr PESEL dziecka)

…. (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)”

 

 

Dodatkowo na drzwiach budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach przy ul. Młodopolska 4 będzie udostępniona lista zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych dzieci do przedszkoli, dla osób które będą miały utrudniony dostęp do internetu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  - 32 237 08 95

 

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
25 marzec 2020 r.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i wydłużeniem okresu zamknięcia placówek oświatowych, od dnia 16.03.2020 r. zmianie ulegają zasady składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkola - forma papierowa wraz z załącznikami.

 

Od czwartku 26.03.2020 r. do środy 08.04.2020 r. prosimy rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola, a jeszcze nie złożyli wniosku w formie papierowej wraz z załącznikami o przesyłanie podpisanego wniosku wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi przepisami drogą mailową na adres urzędowy przedszkola lub ePUAP:

 

sekretariat@zpm1.gliwice.eu 


w formie skanu, zdjęcia (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale, o terminie ich dostarczenia zostaną Państwo poinformowani).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dla osób, które nie mają możliwości przesłania dokumentów w wersji elektronicznej będzie udostępniona skrzynka wystawiona przed głównym wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 przy ul. Młodopolskiej 4, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Do wystawionej skrzynki wrzucamy dokumenty w ZAKLEJONEJ KOPERCIE opisane REKRUTACJA PM 42 lub REKRUTACJA PM 33 (w zależności, która placówka jest przedszkolem pierwszego wyboru).

 

Rodzice najpóźniej do 4 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami zostaną poinformowani drogą mailową/lub telefonicznie  (na adres i nr telefonu wskazany we wniosku), o fakcie otrzymania przez placówkę dokumentacji rekrutacyjnej oraz o ewentualnych brakach w dokumentacji oraz o sposobie i terminie ich uzupełnienia.

 

Prosimy również o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach oraz Urzędu Miasta Gliwice.

 

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach

 

 

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2020/2021.

 

 • Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP:
 •  
 • https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2020_1816.pdf
 •  
 • KRYTERIA PRZYJĘĆ
 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
 • na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:

 • https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 •  
 • Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - rozdział 6.
 • Przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą, za rekrutację są odpowiedzialni dyrektorzy przedszkoli i szkół. Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Link do rekrutacji przez system elektroniczny:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej, do pobrania.