REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Szanowni Państwo,

29-07-2020 r. od godz. 9:00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca
w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach i Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach.

Rekrutacja przeprowadzona będzie bez wsparcia systemu elektronicznego.

 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola muszą pobrać wniosek wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi przepisami ze strony www przedszkola lub
pobrać z sekretariatu w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach przy ul. Młodopolskiej 4.

Wypełnione dokumenty (dotyczy obu placówek) należy złożyć tylko w wersji papierowej
sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach przy ul. Młodopolskiej 4 w terminie:

 

od 29-07-2020 r. godz. 9:00 - do 03-08-2020 r. do godz. 15:00

 

Przy wypełnianiu wniosku prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, iż w polu LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI I GRUP WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI mogą znajdować się wyłącznie placówki biorące udział w rekrutacji uzupełniającej (nie dowolnie wybrane przez rodziców).

Oferta dostępnych miejsc w placówkach, w których po zakończeniu I etapu postępowania i etapu wskazywania miejsc, nadal pozostały wolne miejsca została opublikowana dla rodziców na stronie www.gliwice.eu w zakładce EDUKACJA.

 

Rodzice wskazujący więcej niż jedną placówkę, muszą złożyć osobne wnioski
w każdej z dostępnych placówek max. w 3 – uwaga na zakres wiekowy – większość miejsc dedykowana jest 5,6-latkom.

 

dokumenty (do pobrania w zakładce AKTUALNOŚĆ - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA):

 • Gliwice_kandydat_wniosek_do_recznego_wypelnieiania_REKRUTACJA_UZUPELNIAJACA.docx
 • Gliwice_kandydat_wniosek_do_recznego_wypelnieiania_REKRUTACJA_UZUPELNIAJACA.pdf
 • Wzor_oswiadczenia_kryterium_wielodzietnosci_2020__pdf_1_txt.pdf
 • Wzor_oswiadczenia_polozenie_przedszkola_pdf_txt.pdf
 • Wzor_oswiadczenia_samotne_wychowywanie_dziecka_2020__pdf_txt.pdf

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

(29 lipca – 31 sierpnia 2020 r.)

 

opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910)

Ilekroć jest mowa o:

 • przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole

podstawowej;

 • rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się wyłącznie w przedszkolach
w których
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I etap) oraz wskazaniu miejsc dzieciom nieprzyjętym w pierwszym etapie postępowania nadal pozostały wolne miejsca.

 

Rekrutacja uzupełniająca obejmuje wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałe w Gliwicach. Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, zostało przyjęte w 1 etapie postępowania lub w którym rodzice potwierdzili wolę skorzystania ze wskazanego miejsca muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Udział w rekrutacji wymaga złożenia pisemnej rezygnacji
z korzystania z pierwotnie wybranej placówki.

 

Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

 

USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszej kolejności – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.

150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu uzupełniającym

brane są pod uwagę KRYTERIA LOKALNE określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Szczegółowe informacje dot. kryteriów lokalnych

https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,12452,1

 

WNIOSEK

 

W celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021, rodzic składa wniosek o przyjęcie i wymagane oświadczenia / dokumenty w wybranej placówce. Wniosek o przyjęcie można złożyć w maksymalnie 3 placówkach biorących udział w postępowaniu.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub wersję papierową, bezpośrednio
w placówce:

 

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

Szczegółowe informacje nt. oferty przedszkoli, dot. np. czasu pracy, organizacji i sposobu żywienia, organizacji grup przedszkolnych dostępne są w jednostkach biorących udział
w procesie rekrutacji uzupełniającej.

 

WYNIKI NABORU

 

21 sierpnia 2020 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy umieszczone zostaną
w siedzibie danej placówki.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ W PLACÓWKACH.

 

 

Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dostępna będzie od 16 kwietnia 2020 r. godz. 9:00, po zalogowaniu się na stronę
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice na konto dziecka biorącego udział w rekrutacji.

 

Osoby, których dzieci zakwalifikowały się do przedszkola w terminie od 16 kwietnia 2020 r. godz. 9:00 - do 24 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 obligatoryjnie muszą potwierdzić wolę wysyłając maila na adres:

 

sekretariat@zpm1.gliwice.eu

 

o treści:

„Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 do …..(nazwa przedszkola) dziecka, którego jestem rodzicem / opiekunem prawnym …… (imię i nazwisko dziecka , nr PESEL dziecka)

…. (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)”

 

 

Dodatkowo na drzwiach budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach przy ul. Młodopolska 4 będzie udostępniona lista zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych dzieci do przedszkoli, dla osób które będą miały utrudniony dostęp do internetu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  - 32 237 08 95

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UWAGA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
25 marzec 2020 r.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i wydłużeniem okresu zamknięcia placówek oświatowych, od dnia 16.03.2020 r. zmianie ulegają zasady składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkola - forma papierowa wraz z załącznikami.

 

Od czwartku 26.03.2020 r. do środy 08.04.2020 r. prosimy rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola, a jeszcze nie złożyli wniosku w formie papierowej wraz z załącznikami o przesyłanie podpisanego wniosku wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi przepisami drogą mailową na adres urzędowy przedszkola lub ePUAP:

 

sekretariat@zpm1.gliwice.eu 


w formie skanu, zdjęcia (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale, o terminie ich dostarczenia zostaną Państwo poinformowani).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dla osób, które nie mają możliwości przesłania dokumentów w wersji elektronicznej będzie udostępniona skrzynka wystawiona przed głównym wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 przy ul. Młodopolskiej 4, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Do wystawionej skrzynki wrzucamy dokumenty w ZAKLEJONEJ KOPERCIE opisane REKRUTACJA PM 42 lub REKRUTACJA PM 33 (w zależności, która placówka jest przedszkolem pierwszego wyboru).

 

Rodzice najpóźniej do 4 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami zostaną poinformowani drogą mailową/lub telefonicznie  (na adres i nr telefonu wskazany we wniosku), o fakcie otrzymania przez placówkę dokumentacji rekrutacyjnej oraz o ewentualnych brakach w dokumentacji oraz o sposobie i terminie ich uzupełnienia.

 

Prosimy również o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach oraz Urzędu Miasta Gliwice.

 

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach

 

 

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2020/2021.

 

 • Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP:
 •  
 • https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2020_1816.pdf
 •  
 • KRYTERIA PRZYJĘĆ
 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
 • na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:

 • https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 •  
 • Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - rozdział 6.
 • Przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą, za rekrutację są odpowiedzialni dyrektorzy przedszkoli i szkół. Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Link do rekrutacji przez system elektroniczny:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej, do pobrania.