1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1
w Gliwicach, ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
2. Współadministratorami danych osobowych jest: Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i Miejskie
Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice.
Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach,
w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta”
https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta
W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:
 za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny
jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
 punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony danych
Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl , z którym może się Pan / Pani kontaktować
w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.
Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf
Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.
3. Inspektorem ochrony danych w placówce jest: Magdalena Koprucka iod@zpm1.pl
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia
i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
1) oraz przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
c) rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.
2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
6. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym.
7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie
skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych
osobowych.
8. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą
przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
lub zgodnie z pkt 9.
11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) ograniczenia przetwarzania,
e) sprostowania danych,
f) przenoszenia danych ,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.