Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zpm1.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zpm1.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

Termin przeglądu i aktualizacji: 2023-03-31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zpm1.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Koprucka, adres poczty elektronicznej sekretariat@zpm1.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 237 08 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zpm1.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zpm1.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Budynek przy ulicy Młodopolskiej 4

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 32 237 08 95, email: sekretariat@zpm1.gliwice.eu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze i 1 piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biurowe na poziomie parteru. Brak dostępu do pomieszczeń na 1 piętrze. W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 32 237 08 95, email: sekretariat@zpm1.gliwice.eu. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy – pracownik sekretariatu znajdujący się przy wejściu głównym do budynku lub pracownik obsługi. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 32 237 08 95, email: sekretariat@zpm1.gliwice.eu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Placówka będzie dążyć do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

 

 

Budynek przy ulicy Wiślanej 12

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, dostępny jest podjazd. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na poziomie parteru. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biurowe na poziomie parteru. Brak dostępu do pomieszczeń na 1 piętrze. W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 32 237 08 95, email: sekretariat@zpm1.gliwice.eu. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy – pracownik obsługi. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 32 237 08 95, email: sekretariat@zpm1.gliwice.eu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Placówka będzie dążyć do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.