Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

 opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.)

Ilekroć jest mowa o:
− przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej;
− rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
− dzieci urodzone w latach 2016 – 2019;
− dzieci z rocznika 2015, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 33 i 36 ust 4. ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740późn.zm.). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 Kodeksu cywilnego).

Uwaga!
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, w terminie ustalonym w danym przedszkolu, najpóźniej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów ustawowych i lokalnych. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
W pierwszej kolejności – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2)
niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Dalej brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Wykaz kryteriów lokalnych dostępny poniżej:

 https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/202 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego – generatora wniosków.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

15 marca 2022 o godzinie 9.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:

 • informator zawierający oferty przedszkoli;
 • wniosek o przyjęcie kandydata;
 • instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej
 • zasady dotyczące składania wniosku i wymaganych dokumentów.

Link do strony:

 https://gliwice.formico.pl

Wniosek będzie można wygenerować w systemie do 1 kwietnia 2022 r.

do godz. 15:00. Do tego dnia wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru, jeżeli nie zostanie podpisany Profilem zaufanym.

Uwaga!
Jeżeli wniosek nie zostanie podpisany Profilem Zaufanym to niezłożenie papierowej wersji wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie, oznacza że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Oferta przedszkoli

Na stronie wspierającej proces rekrutacji a także w poszczególnych przedszkolach zamieszczone zostaną informacje dotyczące szczegółowej oferty przedszkoli, m.in.:

 • czasu pracy przedszkola;
 • organizacji i sposobu żywienia;
 • organizacji grup przedszkolnych;

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli prowadzonych Miasto Gliwice. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ofertą placówek.

Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

lub

 • podpisują wniosek za pomocą Profilu Zaufanego (warunkiem jest posiadanie przez rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego) i załączają do wniosku wszystkie wymagane dokumenty w formie załączników.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku, rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

Weryfikacja wniosków

 Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
- zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Po weryfikacji wniosków:

1) 20 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

2) Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia 2022 r. od 9.00 do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

3) 29 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
2)
wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
3) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.