Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach.

 

25 maja na terenie całego obszaru Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r, znane jako RODO.

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

 

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

 

1) realizacji obowiązków i uprawnień, wynikających z przepisów prawa,w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa (w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa),

 

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu i zakresie. Mają Państwo również prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

 

 3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

 2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

 4) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody- cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

 5) ograniczenia przetwarzania,

 6) sprostowania danych,

 7) przenoszenia danych,

 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zbieranych przez Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych Magdaleną Koprucką pod adresem iod@zpm1gliwice.pl

 

 5. Dodatkowe informacje:

 1) dane osobowe mogą być przekazywane:

 a) innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, UM Gliwice w celu wykonywania zadań publicznych,

 b) dane mogą być udostępniane innym odbiorcom- odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 2) dane przechowujemy przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.

 

 6. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.